Regulamin

 • 1. Informacje ogólne
 • 1.1. Niniejsze postanowienia stanowią regulamin w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami) i określa warunki obsługi podróżnych, oraz przewozu osób i bagażu.
 • 1.2. Użyte w Regulaminie określenia należy rozumieć:
 • a) MARKRYM – Firma transportowa MARKRYM – przewóz osób
 • b) Przewoźnik – firma MARKRYM wykonująca przewóz pasażerów
 • c) Pasażer – osoba korzystająca z usługi przewozu firmy MARKRYM na podstawie złożonej rezerwacji i opłaconej kwoty za przejazd
 • d) Bagaż – rzeczy ruchome zabierane przez podróżnego do pojazdu
 • e) Opłata – cena za podróż, określona w chwili dokonywania rezerwacji, wiążąca w momencie dokonania rezerwacji
 • f) Umowa Przewozu – umowa zawarta pomiędzy Przewoźnikiem a Pasażerem zgodnie z którą Przewoźnik zobowiązuje się do przewiezienia za wynagrodzeniem Pasażera i bagażu z wybranej miejscowości do miejscowości docelowej na warunkach zawartych w Regulaminie
 • g) Strona Internetowa Przewoźnika – strona internetowa pod adresem www.przewozy.markrym.pl za pomocą której można dokonać rezerwacji i uzyskać informację o potwierdzeniu rezerwacji
 • 1.3. Aktualnie obowiązujący Regulamin jest publikowany na stronie internetowej Przewoźnika oraz w jego siedzibie.
 • 2. Przewoźnik
 • 2.1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera i jego bagażu w wyznaczone miejsce.
 • 2.2. Przewoźnik zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań, aby przewieźć Pasażera i jego bagaż w czasie, jaki został wyznaczony. Wyjazdy z bazy Przewoźnika odbywają się każdego dnia. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika (przewozy z adresu pod adres) godziny wyjazdu i przyjazdu mogą ulec zmianie, nie są objęte gwarancją i nie stanowią części umowy przewozu.
 • 2.3. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia i ich dalsze skutki spowodowane czynnikami administracyjnymi (np. kontrole celne, kontrole policyjne, kontrole ITD) lub innymi czynnikami niezależnymi od Przewoźnika (np. problemy techniczne, warunki atmosferyczne, utrudnienia w ruchu drogowym lub na przejściach granicznych) ani wynikające z nich dalsze, bliżej nie określone skutki.
 • 2.4. Przewoźnik może zmienić kolejnych wykonawców usługi przewozu oraz dokonać zmiany pojazdu.
 • 2.5 W sytuacjach wyjątkowych Przewoźnik może zmienić miejsca wysadzenia adresatów.
 • 2.6. Przewoźnik jest uprawniony do odmowy wykonania przewozu (lub jego kontynuacji) bez konieczności zwrotu kosztów poniesionych przez Pasażera w związku z podróżą, w przypadku gdy Pasażer:
 • a) nie przestrzega warunków umowy przewozu w tym niniejszego Regulaminu
 • b) znajduje się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub środków odurzających
 • c) zachowuje się w sposób uciążliwy dla współpasażerów
 • d) zachowuje się w sposób zagrażający bezpieczeństwu i zdrowiu współpasażerów
 • e) nie posiada wymaganych dokumentów potrzebnych do przekroczenia granicy lub nie stosuje się do przepisów celno-dewizowych, bądź też nie został wpuszczony do kraju przez władze imigracyjne) przewozi towary, które ze względu na ilość lub rodzaj wymagają dłuższej odprawy granicznej i tym samym mogą powodować opóźnienia w odprawie pojazdu na granicy
 • 2.7. Przewoźnik zastrzega, iż nie ponosi on odpowiedzialności z tytułu podania błędnego adresu przez Pasażera.
 • 2.8. Przewoźnik nie odpowiada za odwołania przewozów z przyczyn od niego niezależnych (np. zamknięcie granic, ze względu na potrzeby obronności lub bezpieczeństwa państwa bądź w wypadku klęski żywiołowej), ani wynikających z nich dalszych, bliżej nieokreślonych skutków.
 • 2.9. W przypadku nie dojścia do skutku podróży z winy Przewoźnika Podróżnemu przysługuje zwrot kwoty stanowiącej równowartość opłaconej podróży.
 • 2.10. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do wprowadzenia przesiadek podczas przejazdu ze względów logistycznych lub bezpieczeństwa podróżnych.
 • 3. Pasażer
 • 3.1. Pasażer jest obowiązany posiadać ważny dokument uprawniający go do przekroczenia granicy oraz wszelkich innych wymaganych dokumentów i zaświadczeń niezbędnych do odbycia podróży.
 • 3.2. Pasażer powinien przybyć (oczekiwać) pod wskazany Przewoźnikowi adres 10 minut przed ustaloną przez Przewoźnika godziną wyjazdu;
 • 3.3. Pasażer jest ponadto zobowiązany do:
 • a) złożenia bagażu we wskazane przez kierowcę Przewoźnika miejsce
 • b) stosowania się do poleceń załogi pojazdu
 • c) okazywania, na wezwanie uprawnionych służb granicznych i celnych wymaganych dokumentów
 • d) podanie dokładnego adresu, kodu pocztowego, ulicy, nr budynku, miejscowości, kraju, w pisowni państwa którego przewóz dotyczy
 • e) zapinanie pasów bezpieczeństwa w pojeździe
 • 3.4. O ile przepisy kraju docelowego i krajów tranzytowych podróży, nie stanowią inaczej dzieci do 12 roku życia muszą podróżować pod opieką osoby dorosłej. W przypadku, gdy dorosły nie jest rodzicem bądź prawnym opiekunem, konieczne jest posiadanie przez niepełnoletniego „Upoważnienia do przewozu osoby niepełnoletniej ” wystawionego i wydanego wraz z biletem przez sprzedawcę. Osoby w wieku od 12 do 16 lat mogą podróżować samodzielnie, lecz muszą posiadać potwierdzony notarialnie dokument „Upoważnienie do przewozu osoby niepełnoletniej” podpisany przez oboje rodziców lub opiekunów prawnych. W szczególnych przypadkach przewoźnik może zastosować odstępstwa od zasad opisanych w niniejszym punkcie.
 • 3.5. W pojeździe obowiązuje całkowity zakaz palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych.
 • 3.6. Przewoźnik oświadcza, iż Pasażer objęty jest ubezpieczeniem od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) Przewoźnika. Ubezpieczenie to obejmuje wyłącznie sytuacje, jakie mogą zdarzyć się w trakcie pobytu Pasażera w pojeździe. Po zaistnieniu wypadku szkody należy zgłaszać do biura firmy MARKRYM.
 • 3.7. Pasażer jest zobowiązany do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących w transporcie oraz zaleceń kierowcy pojazdu Przewoźnika.
 • 3.8. Pasażer odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone Przewoźnikowi (w tym szczególnie za zniszczenia wyposażenia pojazdu) i innym Pasażerom na zasadach ogólnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.
 • 3.9. Pasażer, który w sposób umyślny lub wskutek zaniedbania zanieczyszcza pojazd Przewoźnika jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Przewoźnika kwoty stanowiącej równowartość kosztów, które musi ponieść Przewoźnik w celu całkowitego naprawienia szkody.
 • 3.10. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za osoby małoletnie podróżujące bez prawnego opiekuna.
 • 4. Bagaż
 • 4.1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu maksymalnie 2 sztuk bagażu podstawowego oraz jeden bagaż podręczny zgodnie z poniższymi wytycznymi:
 • a) dwóch sztuk bagażu podstawowego o wadze do 30 kg, przewożonego w luku bagażowym
 • b) jedna sztuka bagażu podręcznego o wadze do 5 kg
 • 4.2. Bagaż przekraczający podane w punkcie 4.1 wymiary będzie traktowany jako bagaż dodatkowy i będzie mógł być przewieziony za dodatkową opłatą i po uzyskaniu zgody kierowcy Przewoźnika.
 • 4.3. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu, jeżeli nie spełnia on wymogów określonych w niniejszym regulaminie.
 • 4.4. Przewoźnik informuje, iż zabrania się przewozu bagażu, jak również posiadania przy sobie materiałów i przedmiotów, które mogą zagrażać bezpieczeństwu w transporcie, stwarzać możliwość wyrządzenia szkody innym podróżnym bądź Przewoźnikowi oraz narażać pozostałych podróżnych na niewygody.
 • 4.5. Przewoźnik nie ponosi odpowiedzialności za bagaże znajdujące się poza lukiem bagażowym oraz za bagaż podręczny.
 • 4.6. Zabrania się przewozu rzeczy, których przewóz jest niedozwolony na podstawie odrębnych przepisów prawnych.
 • 4.7. Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada 1984 roku prawo przewozowe Przewoźnik w razie uzasadnionego podejrzenia ma prawo sprawdzić, czy zawartość przesyłki bagażowej nie narusza wyżej wymienionych warunków.
 • 5. Umowa przewozu
 • 5.1. Pasażer zobowiązany jest do złożenia rezerwacji u Przewoźnika telefonicznie lub za pomocą formularza dostępnego na stronie internetowej Przewoźnika. Umowa przewozu zostaje zawarta w momencie przyjęcia rezerwacji telefonicznej lub internetowej po potwierdzeniu przez osobę przyjmującą rezerwację. Ustne zawarcie umowy przez złożenie rezerwacji jest tak samo wiążące jak zawarcie umowy na piśmie.
 • 5.2. Opłatę należy uiścić przed rozpoczęciem podróży na podane poniżej konto bankowe bądź bezpośrednio gotówką u kierowcy
 • 5.3. W momencie złożenia rezerwacji Pasażer akceptuje treść niniejszego regulaminu.
 • 5.4. Z uwagi na specyfikę działalności przewoźnika czyli przewóz osób i mienia „DOOR to DOOR” (od drzwi do drzwi) nie istnieje regularny i stały rozkład jazdy. Rozkład jazdy ustalany jest na bieżąco na podstawie Rezerwacji dokonywanych telefonicznie oraz za pośrednictwem strony internetowej przewoźnika www.przewozy.markrym.pl
 • 5.5. Przewoźnik może powierzyć wykonanie przewozu innym przewoźnikom.
 • 6. Reklamacje
 • 6.1. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne związane z realizacją umowy przewozowej należy kierować osobiście, listownie na adres Przewoźnika lub pocztą elektroniczną.
 • 6.2. Przewoźnik przyjmuje reklamacje zgłoszone w okresie do 30 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji. Przy zgłaszaniu reklamacji niezbędne jest:
 • a) opisanie zaistniałych okoliczności
 • b) wnoszone zastrzeżenia
 • c) ewentualnie doznane szkody i związane z tym roszczenia
 • 6.3. Przewoźnik rozpatrzy reklamacje w terminie 30 dni roboczych od dnia ich otrzymania, z zastrzeżeniem okoliczności, w których istnieje potrzeba uzyskania dodatkowych wyjaśnień/informacji od Pasażera.
 • 6.4. Przewoźnik zastrzega, iż reklamacje dotyczące bagażu przewożonego w luku bagażowym można składać tylko w chwili jego wydania bezpośrednio osobie wydającej bagaż.
 • 6.5. Bagaż nieodebrany przez Pasażera, jeżeli nie zawiera środków psujących się, będzie przekazany do przechowania na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.
 • 6.6. Przedmioty pozostawione przez Pasażera w pojeździe w wyniku nieuwagi lub w innych okolicznościach nie są objęte ochroną i odpowiedzialnością Przewoźnika.
 • 6.7. W przypadku utraty bagażu z winy Przewoźnika, maksymalna wysokość odszkodowania dotycząca opłaconego bagażu nie może przekroczyć 500,00 zł lub równowartości tej kwoty w EURO. Bagaż o wartości przekraczającej 500,00 zł powinien być ubezpieczony przez Pasażera na jego koszt.
 • 7. Postanowienia końcowe
W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. prawo przewozowe (Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmianami oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmianami).